ستاره پرستار بیمارستان صحرایی در مهران می باشد که مازیار یکی از رزمندگان کرد عشایر ، او و اعضای بیمارستان صحرایی را به سمت ایلام همراهی می کند که مورد حمله دشمن قرار می گیرند

بازیگران
محیا دهقانی، رضا اخلاقی، کامران ساعد، شیرین عطاءالهی، رضا جهانی، سهیل برخورداری، احمد داودی، احمد جعفری، نیلوفر مرادی و نازلی صادری