دوره چهاردهم > سینمایی,

گزارش مریم

بازیگران
فرامرز قريبيان ، نيلوفر محبي ، عليرضا اوسيوند , ليلابوشهری
رضا فياضي ، عطيه غبيشاوي ، صدرا حجازي، فرید لطف اور
يوسف زغور زاده ، مريم برنجاني ، فرخنده زاهدي ، علي غبيشاوي ، حوریه کعبی