دوره چهاردهم > کوتاه داستانی,

ملاقات شیشه ای

رویارویی دو سرباز یکی از سر ایمان و دیگری از سر اجبار

فیلم بردار: علی آقایی
طراح لباس : علی نصیر نیا
مدیر تولید : مهدی کریمی
جلوه های ویژه : حامد قاسمی
بازیگران
حسین پوریده - علیرضا کمالی نژاد- زینب قادری - سلیمه رنگزن