نماینده بنیاد شهید خبر شهید شدن سرپرست خانواده را می آورد

فیلم بردار: علی زمانی
بازیگران
مهسا زارع محمد علی کریمی سجاد اسماعیلی