پسربچه ای برای پرندگان دام می گذارد غافل از اینکه خودش روزی در میدان مین گیر می افتد

بازیگران
علی یاقوتی - رضا اکبری - رحیم احمدبیگی