مادر شهید «شعبان گلکار» از زمانی که فرزندش را در جنگ از دست داده است؛ روز 13 فروردین هر سال را متفاوت سپری می کند...

بازیگران