روایت پابوسی هفت مادر در استان های مازندران، مشهد، قم و همدان، مادر مرحومه شهیدان کشوری، مادر مرحومه شهید علی اکبر قربان شیرودی، مادرشهید سیدعلی دوامی، مادر شهید صیاد شیرازی، مادرشهید نماز حسین قاسمی و مادر شهید حسین غلامی محب

بازیگران