روایتی از زندگی سردار شهید حاج علی قوچانی و تاملی بر فعالیتهای مادر شهید

فیلم بردار: ابوالقاسم چراغی-زهره سلیمانی
جلوه های ویژه : -
بازیگران