این فیلم خوانش کوتاهیست از احساسات پدر و مادر شهید کمال اصغری که به روایت زندگی و شهادت فرزندشان پرداخته اند. تلاش شده تا حتی الامکان در روایت ایشان دخل و تصرفی صورت نگیرد و جنبه استنادی اثر مخدوش نگردد.

بازیگران