دوره چهاردهم > کوتاه,

ننه گیلان ( اثر پروانه ای)

دو دختر جوان که مشغول آمارگیری هستند به روستایی متروکه میرسند که تنها یک نفر در آنجا ساکن است..

نویسنده: سید حمید طاهری
بازیگران