دوره چهاردهم > کوتاه,

جنگ بازی

فرمانده گردان کمیل از برخورد رنجه فرمانده گروهان با نیروهایش راضی نیست اما....

نویسنده: بیژن بیات
بازیگران