دوره چهاردهم > کوتاه,

یک نفر دلتنگ است

ناصر رزمنده ای است که سالها پس از پایان جنگ، هنوز در اسارت است. او مادر پیری دارد که همواره به بازگشت پسر امیدوار است اما به خاطر کهولت سن می ترسد که هنگام بازگشتِ پسر او دیگر در این دنیا نباشد. مادر مقابل یک دوربین می نشیند و وصیت هایش را برای پسرش ظبط می کند.

نویسنده: بابک نبی زاده
بازیگران