خیلی از پیروزی انقلاب نگذشته که پاوه شلوغ میشود و عده ای جنگ مسلحانه علیه دولت نوپا را شروع کرده اند. محمد حسن نظرنژاد به همراه گروهی از بچه های سپاه یه پاوه میروند تا مانع پیشرفت دشمن شوند

نویسنده: محسن سرتیپی
بازیگران