شیلان حدود58ساله متوجه می شود که پسرش کارو سوارکامیون حمل قاطر به جبهه های جنگ شده تابه این وسیله خود را به جبهه برساند شیلان قسم می خورد یکدانه فرزندش را به خانه بازگرداند و این درحالیست که کارو برای مسابقات کشتی تیم ملی برگزیده شده و باید تادوروز دیگرخود را به اردوی تیم ملی معرفی کند.

نویسنده: فهیمه سلیمانی
بازیگران