دوره چهاردهم > سینمایی,

سال های خون و دروغ

احمدعبدالله پزشک وظیفه عراقی ازآغاز جنگ تحمیلی با ایران شاهد وقایع و اتفاقاتی در جبهه عراقیها می شود که نگاهش را به مسائل پیش آمده و رژیم بعثی عراق تغییر داده و مصائب و مشکلاتی را برایش فراهم می آورد.

نویسنده: علی صاحب نقش
بازیگران