یک نقطه در قاب تصویر بالاو پایین می پرد . کادر هر با کوچک تر و محدود تر می شود و نقطه فضای کمتری برای حرکت دارد . تا اینکه کادر کاملا بسته می شود و همه جا سیاه میشود. نقطه سیاهی را پاره می کند.

بازیگران