... نمایش تلاش و مقاومت مادری برای نجات زندگی نوزادش در میان مرگ و ویرانی ...

فیلم بردار: آزاده معزی
طراح لباس : آزاده معزی
مدیر تولید : امیر محمد دهستانی
جلوه های ویژه : آزاده معزی
بازیگران