داستان در مورد سربازی است که درلوله تانک لانه پرنده ای که تخم گذاشته است را پیدا میکند .سرباز علا رقم میل باطنی خود مجبور میشود به جنگ برود و روستایی را به دستور فرمانده خود منفجر کند .بعد از انفجار متوجه میشویم سرباز قبل از سوارشدن تانک لانه وتخم را با خود آورده .تخم شکسته میشود کنجشک از داخل آن خارج میشود .سرباز بعد از تحمل سختی که در طول جنگ کشیده از به دنیا آمدن جوجه خوشحال میشود . امید به سرباز بر میگردد .درآخر سرباز با پرنده شادمان از تانک بیرون میآید ،که ناگهان متوجه میشود که مورد هدف تانک دیگری قرار گرفته است .صدای انفجار

کارگردان : مرضیه خیرخواه
تهیه کننده: حمیدرضا جاوی
نویسنده: سارا عباسی
تدوین: محسن خیرآبادی
بازیگران