دوره چهاردهم > پویا نمایی,

رژیم بازرسی ها

موشن گرافی رژیم بازرسی ها خطرات احتمالیِ امنیتی بابت پذیرش پی ام دی و ان پی تی را در موضوع برجام بررسی می کند

بازیگران