توضیحاتی در مورد منا و نحوه حرکت کاروان های مختلف و چگونگی رخ دادن فاجعه و علت ها

بازیگران