دوره چهاردهم > سریال,

وضعیت سفید

زمان بمباران ها و موشکباران های زمان جنگ است.خانواده ای بزرگ که بیشتر افراد آن به دلایل گوناگون با هم قهر هستند به دلیل موشکباران ناچار می شوند که در باغ مادربزرگ دور هم جمع شوند. این جمع شدن دوباره خانواده بواسطه داستانها و ماجراهای مختلف باعث می شود که افراد خانواده دوباره با هم آشتی کنند و دوباره تبدیل به خانواده ای متحد و یکپارچه شوند.

بازیگران
عرفان ابراهیمی-مونا احمدی-افسانه بایگان-ابوالفضل پور عرب-شهین تسلیمی-رویا جاویدنیا-افسانه چهره آزاد-سپهر حیدری-حمیرا ریاضی-امیرحسین رستمی-شکراله حسنی-سیما خزرآبادی