دوره چهاردهم > نماهنگ,

دانه های انار

فرزند شهیدی است که در رویای خود به جبهه می رود و پدر خود را می بیند و با او همراه می شود تا اینکه به شهادت می رسد.

بازیگران