دوره پنجم > سینمایی,

بازداشتگاه شماره 17

فیلم خاطرات درجه داری آمریکایی است که به اتفاق چند نفر از همرزمانش درحین جنگ جهانی دوم در بازداشتگاه شماره 17 به دست نیروهای آلمانی اسیرند و..

بازیگران
ویلیام هولدن –دان تایوور – اتوبرمینجر – رابرت استراوس