دوره پنجم > سینمایی,

راه های افتخار

درجنگ جهانی اول در جبهه فرانسه، ژنرال میرو به سرهنگ داکس فرمان می دهدکه به نقطه غیر قابل نفوذی ازجبهه آلمان نفوذ کند و...

بازیگران
کرک داگلاس –رالف میکر – آدولف مینجر و...