دوره پنجم > سینمایی,

نبرد بریتانیا

این فیلم وشش فیلم مشابه اش همگی در هالیوود تهیه شدند تاهریک از افرادنیروهای مسلح پیش از رفتن به آن سوی آب ها این فیلم ها را ببینند . تمام این فیلمها از فیلم های مستند خبری واز هر منبع قابل تصور ( ازجمله دشمن ) گرفته وترکیب شده و...

بازیگران