دوره پنجم > سینمایی,

دیکتاتور بزرگ

آرایشگر یهودی ، سرباز جنگ جهانی اول ، حافظه اش را طی حمله ای هوایی از دست می دهدوفقط هنگامی آنرابازمی یابد که ...

بازیگران
چارلز اسپنسر چاپلین و...