دوره پنجم > سینمایی,

شکست در افغانستان

شکست در افغانستان ، نخستین فیلم داستانی بلندی است که به موضع گیری ارتش شوروی در افغانستان می پردازد ... سرگرد باندورا از گروه چتربازان ارتش شوروری که با تضاد درونی شدیدی با وجدان خود درگیر است ونمی تواند ...

بازیگران
میکله بلاجیدو ، تاتینادوگیله وا ، نینارو سلانووا ، اسکندر گیافاروف