دوره پنجم > سینمایی,

کماندوها

در سال 1942 که جنگ جهانی دوم خونین ترین روزهایش را می گذراند ،روبرویی متفقین با نیروهای ایتالیایی و آلمانی (در آفریقا )وارد مراحل جدیدی می شود و...

بازیگران
لی وان کلیف ، جیام بی یرو آلبرتینی ،اتواشترن و ماریلوتولو