در این برنامه زندگی فرمانده گردان امام حسین (ع) شهید محمد باقر مشهدی عبادی را از زبان همرزمانش به تضویر می کشد .

بازیگران