دوره ششم > سینمایی ویدئویی,

چشم ، چراغ و آینه

این فیلمی است مستند داستانی که نگاهی به زندگی یک خوشنویس جانباز به نام ..

فیلم بردار: مصطفی سعیدی
صدا بردار: حسین قاعدی
مدیر تولید : حبیب اله مازندرانی
موسیقی : فیروز آجیل چی
بازیگران