بدون هیچ عذر و بهانه ای به یاد خدا بودن و با دا بودن مقایسه ایست بین عبادت یک جاباز 70 درصد و برابری اجر ان با طواف خانه خدا .

فیلم بردار: محمد رضا محمودی
صدا بردار: اکبر عظیمی
بازیگران
عیسی ملکی ، هاجر ملکی