گزارشی از بمباران شهر ها سقوط دشمن و مقاومت دلیرلانه ملت بزرگ ایران بخصوص در شهر هایی مثل دزفول قهرمان ، این فیلم بشرح کوچکی از ایثار ملتی که در راه امام از جان ، مال و فرزند خود دریغ نکردند می پردازد

بازیگران