دوره ششم > سینمایی ویدئویی,

این همه ستاره

رسول و عباس دو همرزم در یک عملیات با تانکهای دشمن روبرو می شوند و ...

بازیگران
سیروس بری ، علیرضا اسماعیلی