دوره ششم > سینمایی ویدئویی,

امام و عاشورا

دراین مجموعه به بررسی دیدگاه امام رحمه ا... علیه نسبت به قیام عاشورا و الگو قرار گرفتن این قیام برای نهضت امام خمینی و دیگر دیدگاهها ی امام پیرامون قیام عاشورا بررسی می کند ....

کارگردان : قاسم بخشی
بازیگران