در زمان بمباران شهرها توسط رژیم عراق معلمی با دانش آموزان خو د رابطه ای صمیمانه د ارد ، معلم به جبهه های جنگ می رود و بعد از چندی خر بازگشنت او می آید ....

کارگردان : بهمن قبادی
تهیه کننده: صدا و سیمای مرکز سنندج
نویسنده: بهمن قبادی
تدوین: بهمن قبادی
فیلم بردار: مظفر پرتو اندازان
بازیگران
شهرام میرزایی ، یاسر محمدی