دوره پنجم > سینمایی,

آخرین شناسایی

نیروهای تخریب جهت عملیات گسترده ای دو معبر از میدان مین دشمن را آماده می کنند. بر اثر حادثه ای هردو معبر بسته می شود "سید و محسن " کار روی میدان مین را از سر می گیرند . اما این بار ...

بازیگران
فرزین اژدری - پیمان شریعتی – غلامرضا کبری و..