دوره یازدهم > ویژه غزه,

تجارت در تونل

: زمانی که اسراییل در سال 1982 عقب نشینی کرد ، شهر رفح ناگهان توسط دیوارهای ساخته شده از فولاد و بتن ، به دو نیم بین مصر و غزه تقسیم شد . خانواده ها بخاطر مرزی بین المللی و مستحکم ، از یکدیگر جدا شدند . در حالیکه خانه هایشان کمتر از 100 متر با یکدیگر فاصله داشت .

فیلم بردار: سعید تاجی فرخی
بازیگران