دوره یازدهم > ویژه غزه,

شلیک به فیل

" ... و البته بعد از آن ، بحثی پایان ناپذیر در مورد شلیک به فیل ها در گرفت . برنده ی این مسابقه عصبانی بود ، زیرا یک هندی ساده بود و کاری از دستش بر نمی آمد . بعلاوه ، از نظر قانونی نیز کار درست همین بود . اگر برنده ی مسابقه نمی توانست فیل را کنترل کند ، فیل عصبانی کشته میشد ، درست شبیه یک سگ هار ...

بازیگران