دوره یازدهم > سینمایی,

اتوبوس شب

دو رزمنده مامور می شوند 38 اسیر جنگی را به پشت جبهه منتقل کنند و این سرآغاز ماجراهای بعدی است

بازیگران
خسرو شکیبایی . مهرداد صدیقیان. الناز شاکر دوست . محمد رضا فروتن