در یکی از قبایل یکی از استان های مرزی شمال غربی پاکستان ، یک اسلحه ساز تنها و گوشه گیر از تنها پسرش توقع داشت تا پا جای پای او بگذارد . ولی نیاز نمی خواست کار پدر را در پیش گیرد . دلش می خواست به مدرسه برود.

بازیگران