دوره یازدهم > سینمایی,

احلام (رویاها)

این فیلم برجسته ، بیننده را در اوج آشفتگی بغداد در سال 2003 غوطه ور می سازد . دو نفر از بیماران روانی ساکن تیمارستان ، ناگهان خود را در میان خیابانها ، سربازان آمریکایی ، ساختمانهای مخروبه و بمب ها می یابند

فیلم بردار: محمد الدراجی
طراح صحنه : سفی کارمل
طراح لباس : فئوزی محمود
موسیقی : ناصر شمعا -کیهان کلهر
بازیگران