دوره یازدهم > سینمایی,

کرانه دیگر

تدو فقط 12 سال دارد ، ولی به سرعت بزرگ میشود . او و مارد جوانش از زمان شروع جنگ ویرانگر استان Abkhazia در چادری در نزدیکی تبلس در جورجیا زندگی می کنند . او شاگرد یک گاراژ کوچک است . تا اینکه تصمیم می گیرد بدنبال پدرش که در ان طرف رودخانه و Abkhazia در زندگی می کند – یعنی در آن طرف مرز _ روانه شود

بازیگران