دوره شانزدهم جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

بخش : نقد و تحلیل و پژوهش - تحقیق و پژوهش