دوره شانزدهم جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

بخش : نقد و تحلیل و پژوهش - (نقدوبررسی) و (تجزیه و تحلیل)