دوره سیزدهم جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

بخش : جلوه گاه نور - مستند حرفه ای