اهمیت جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در جهت گیری اجتماعی جامعه معاصر
مقاومت فرهنگی و فرهنگ مقاومتی

اهمیت جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در جهت گیری اجتماعی جامعه معاصر

مقاومت در حقیقت خاستگاه تاریخی و حکمی این ملت است، مقاومتی که در عصر معاصر از مفاهیم آشنای ظاهری که مترادف ایستادگی در برابر هجوم و تجاوز به خاک و ناموس و اعتقادات یک ملت است فراتر رفته و در پس رفتارهای به ظاهر متمدن و حقوق بشری مستتر و پنهان گشته است.

ادامه مطلب